بدون عنوان . . .

چگونه می توان این گونه شتابان و بی پروا در آمدن دوست تردید نمود و گفت  آن چه را که نمی توان بر زبان آورد. چه شده است مار ا که بر آن هستیم که تنها و تنها و سر خود خواهی و منیت های کاذب با سوال و گمان زندگی کنیم بدون این که کمی نیز در اندیشه و تامل بدور از هر هیاهو و جنجالی تنها بدنبال دانسته های حقیقی باشیم.

زیبایی زندگی و تعاملات درون و بیرونی به سوال نیست بلکه کمی تعمق و تفکر در درستی نیز بر شیرینی زندگی خواهد افزود.

ادا مه دارد......

/ 0 نظر / 9 بازدید