یک سوال به بلندای ندانسته ها

بهتر نیست که بر گردیم به عقب و بیشتر درباره آونچه که باید پرسید و پاسخ هایی که می توان داشت کمی فکر کنیم

آیا فکر کردن آنقدر دشوار هست که بیش از آنکه از اون استقبال کنیم، فرار می کنیم و به جای جلو رفتن در جا می زنیم

ثمره این رخوت و بی باکی تناقض گونه ناشی از اون جز جهالت و گمراهی بیش از پیش نیست

کمی فکر و تامل

اول فکر و بعد سوالاتی که پاسخ اون رو می دونیم و تنها برای آگاهی بیشتر می پرسیم

ادامه دارد..............

 

/ 0 نظر / 9 بازدید