یهود در سایه صهیونیسم - بخش چهارم

فصل دوم

ابراهیم (ع) - عبرانیان پس از ابراهیم (ع)  تا ظهور موسی(ع)

بخش اول

قبیله ابراهیم زمانی در بابل (بین النهرین) در جایی به نام" اور" شهری در کلده ساکن بوده اند ، مهاجرت این قوم تحت شرایط دینی، اجتماعی آن زمان بوده و به سمت حران در شمال عربستان بوده است، در اثر حمله و تهاجم اقوام هندی پس از مرگ حمورابی " 19 قرن قبل از میلاد" قوم ابراهیم همچون اقوام دیگر به وادی نیل مهاجرت کردند.

از 1750 ق.م تا 1580 ق.م اعقاب ابراهیم در مصر ساکن و حاکم بوده اند.

به طور کلی عرب و یهود هر دو سامی تژاد (از نسل سام بن نوح؛ نوح 4 فرزند داشت: حام، یافث، کنهان و سام) ،  سام 7 فرزند داشت،  یکی  از  آنها " ارفخشد" نام داشت که از پسر او صالح 3 پسر بود به نامهای هود، قحطان و الام. از هود پسری آمد به نام فالغ که تارح پسر او بود که بت تراش بود. تارح در محل اور شهر کلده زندگی می کرد، 3 فرزند به نامهای ابراهیم، ناحور و حران، (پدرحضرت ابراهیم در تورات  تارح و در متون اسلامی از جمله قرآن آزر نامیده شده که نام آزر به لحاظ سابقه تاریخی اقوام فرات بیشتر محتمل و صحیح می رسد. این شخص در سلسله پدران حضرت رسول(ص) قرار می گیرد و طبق احادیث اسلامی تمامی پدران پیامبر (ص) تا حضرت آدم موحد بوده اند، گرچه اسنادی نشان می دهد تارح نام عم ابراهیم بوده است.(با توجه به روایات و تفاسیری که به متون دینی وجود دارد)

 گرچه بر اساس روایات و منابع  اسلامی تارح عم ابراهیم بوده و آزر پدر او. ابراهیم دو پسر داشت : اسمائیل از هاجر منیز ابراهیم و اسحاق از ساره همسر او.

اسحاق دو پسر داشت: عیسو و یعقوب که نام اسرائیل بر فرزندان یعقوب نهاده شد و قوم بنی اسرائیل از نسل یعقوب هستند و به روایتی آغاز تاریخ بنی اسرائیل از یعقوب است نه ظهور موسی. گرچه برخی از مورخان ، تاریخ بنی اسرائیل را ظهور ابراهیم می دانند ولی از ظهور ابراهیم تا یعقوب فاصله چندانی نیست؟!

(ادامه دارد ....)

/ 0 نظر / 8 بازدید